ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ
ÜYE GİRİŞ

Yeni Kullanıcı Kaydı

 E-Posta Adresiniz :


 Kullanıcı Şifreniz :
Şifrenizi mi Unuttunuz?
ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ
BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNETMELİĞİ

Bilimsel çalışma gruplarının amaçları
Çalışma Grupları, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel danışman kurullardır. Çalışma grubunun amaçları, spesifik konular ile ilgilenen hekimleri bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, ilgili konulardaki bilgilerini arttırmak, sorunlarına yardımcı olmak, çalışmalarıyla sonuçlarını tartışmak, genel tedavi prensipleri oluşturmak, özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda derinlemesine araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymaktır

Çalışma gruplarının kuruluş ve üyelik ilkeleri
Yeni bir bilimsel çalışma grubunun kurulması için ilgili alanda bilimsel çalışmaları bulunan ve en az %60'ı aktif üye statüsünde olan, en az 5 farklı kurumdan ve en az 9 (dokuz) FTR Uzmanının birlikte Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na çalışma grubunun kuruluş amacı ve çalışma planını içeren bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bilimsel çalışma grupları Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır.
Ek olarak Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir

Çalışma grubu üyelikleri: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği'nin tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş çalışma gruplarına üye olabilirler. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği üyeleri, aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde üyeliklerini yenilenmesi işlemi sırasında dolduracakları üye kayıt formunda ilgi duydukları üç çalışma grubunu önem sırasına göre belirtirler.

A) Asıl üyeler
Aktif üyelik: En az 3 yıldır FTR Uzmanı olarak çalışan, çalışma grubu ile ilgili bilimsel çalışma alanında en az 2 yıldır ve halen aktif olarak çalışma (poliklinik, klinik, laboratuvar ya da deneysel) yapan, en az 1 tanesi SCI ve ya SCI-expanded kapsamındaki bir dergide yayınlanmış olmak üzere en az 2 özgün yayına sahip olan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği üyesi hekimler çalışma grubu aktif üyesi olabilir.Ancak calışma gruplarıi kuruluş döneminde yönetim kurulu kararı ile yayıin koşulu aranmayabilir.
Aktif üyelik için adayın özgeçmişi ve yayın listesi ile birleştirilmiş bir dilekçe (aday üye başvuru formu) ile Çalışma Grubu Yürütme Kurulu (ÇGYK)'na ya da Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na başvuruda bulunması (elden, posta ile, e-posta ile ya da aktf üyeler aracılığı ile) gerekir. Çalışma grubu aktif üyesi olabilmek için bu başvurunun çalışma grubu genel toplantısında görüşülüp en az 2/3 çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekir.
Çalışma grubu genel toplantısında yeterli kabul oyu alamayan ve uygun bulunmayan üyelikler doğrudan adaya bildirilir. Genel toplantıda aktif üyeliğe uygun görülen adaylar çalışma grubu yürütme kurulu (ÇGYK) tarafından Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na bildirilir. Üyelik kararı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra kesinleşir ve adaya bildirilir.
Aynı kişi eş zamanlı olarak 3'ten fazla çalışma grubunda aktif üye olarak yer alamaz.
Aktif üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterlerine kayıt yapılabilmesi için 1 fotoğraf göndererek e-posta adreslerini bildirmeleri şarttır.

Çalışma grubu yürütme kurulu aktif üyelik başvurularını en geç 6 ay içinde karara bağlamak durumundadır.
Aktif üyelik 3 yıl süreyle geçerlidir. Aktif üyelik statüsünün devam edebilmesi için adayın ilgili alanda aktif olarak çalışmaya devam ediyor olması ve en az 1 (bir) yeni yayın (SCI ve ya SCI-expanded kapsamındaki bir dergide yayınlanmış) yapmış olması koşulu aranır. Üç yılda bir yapılan aktif üye kayıtlarının yenilenmesi işlemleri için devam kriterlerini belirtir belgelerin zamanında çalışma grubuna sunulmuş olması gerekir. Bunu yapmayan eski üyelerin üyelikleri askıya alınır. Aktif üyelikleri askıya alınmış üyeler, askıda kaldıkları sürece aktif üyelikle ilgili haklarını kullanamazlar. Askıda kalan üyeler aktif üye listelerinde yer alamazlar. Askıda kalma süresi makul bir mazeret olmadıkça 3 seneden daha fazla olamaz.
Bilimsel yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan çalışma grubu üyeleri ÇGYK tarafından Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na bildirilir ve uygun disiplin maddesine göre gereği yapılır.
Üç (3) dönem üst üste aktif üyelik statüsünü koruyan üyeler kalıcı olarak “kıdemli aktif üye” statüsüne geçerler.
Onursal aktif üyeler; ÇGYK'nun teklifi ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'nun onayı ile birimin konusuyla uğraşmış-uğraşan ve ilgili konuya değerli hizmetleri geçen, önemli kişilikleri ile tanınan T.C. uyruklu akademik emeklilik yaşını (67) geçmiş FTR Uzman hekimleridir. Onursal üyelerinin diğer aktif üyeler gibi, aktif üyeliklerinin periyodik olarak yenilenmesi gerekmez, birimin tabii ve daimi üyeleridirler. Onursal aktif üyelerin ÇGYK adaylarını seçme hakları yoktur.
Katılımcı üye: Aktif üye kritelerine sahip olmayan ancak ilgili alanda çalışmakta olan FTR Uzman hekimleri ise 2 aktif üyenin önermesi ve çalışma grubu yönetim kurulu 2/3 çoğunluğunun onayı ile katılımcı üye olarak çalışma grubunda yer alabilir. Katılımcı üyelerin ÇGYK adaylarını seçme hakkı yoktur.
FTR dışı branşlardan katılımcı ya da aktif üye: Çalışma grubu ilgi alanında çalışmakta olan, kendi uzmanlık alanında en az 3 yıllık geçmişi olan, aktif üye ya da katılımcı üye olmak için belirtilen ön koşulları sağlayan adaylar yazılı olarak başvurmaları ve en az 3 FTR uzmanı aktif üyenin teklifi ile aktif ya da katılımcı üyelik statüsü açısından çalışma ve çalışma grubu genel toplantısında oylanırlar. Adayların üyeliklerinin kabulü için katılımcıların en az 2/3 çoğunluğununun olurunu almaları gerekir. Üyelikler Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşir. Aktif ya da katılımcı üyeliklerin devam etmesi için FTR uzmanlarına gerekli olan koşullar FTR dışı uzmanlıklar için de geçerlidir. FTR dışı branşlardan katılımcı üyelerin ÇGYK adaylarını seçme hakkı yoktur.

B) Davetli üyeler: Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunması düşünülen ve bu nedenle grup toplantılarına katılmaları için ÇGYK kararı üzerine Grup Başkanı tarafından davet edilen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği  üyesi olan veya olmayan araştırmacılar.

Çalışma Gruplarının Organları:
Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma grubu genel kurulu çalışma grubunun tüm üyelerinden oluşur.Tüm üyelere ait bilgiler üye numarası ile birlikte üye defterinde kayıtlı olmalıdır. Çalışma grubunun üç yıllık çalışma programını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.
Çalışma Grubu Danışma Kurulları: ÇGYK'nun çalışma grubu üyeleri arasından çalışma grubu alanı ile ilgili bir etik danışma kurulu için 3 (üç) aday, bilimsel danışma kurulu için 3 (üç) aday belirler ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yönetim kuruluna bildirir. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'nun onayı ile 3'er kişiden oluşan etik ve bilimsel danışma kurulları oluşturulmuş olur. Dernek yönetim kurulu ÇGYK tarafından önerilen adayların değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu kurullardan hukuki ve bilimsel konularda bilirkişi olarak görev yapması da istenir.
Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Çalışma Grubu Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 üyeden oluşur. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği tarafından ÇGYK üyeliği onaylananlar 3(üç)'er yıl görev yaparlar. ÇGYK üyelerinin seçimi üç yılda bir tekrarlanır. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu yeni ÇGYK'nu atayana kadar mevcut ÇGYK görevine devam eder. Çalışma grubu yürütme kurulu kuruluş aşamasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanır.
ÇGYK'na seçilenler kendi aralarında 1 (bir) başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 (bir) sekreter, 1 (bir) eğitim temsilcisi, 1 (bir) Web Sorumlusu, 1 (bir) yurt içi ve yurt dışı dernek ve kuruluşlarla ilişkiler koordinatörü seçerler.
Grup çalışmaları, ÇGYK aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma grubunu, grup aşkanı veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder.
Bir kişi bir çalışma grubunda üst üste veya aralıklı olarak iki dönemden daha çok (toplam altı yıl) çalışma grubu başkanlığı yapamaz. ÇGYK'na yeniden seçilebilir, ancak çalışma grubu başkanı olamaz. Çalışma grubu başkanı olacak kişinin aynı birimin yürütme kurulunda üst üste veya aralıklı olarak en az 1 dönem (3 yıl ) ÇGYK üyeliği yapmış olması gerekmektedir (Kuruluş dönemi istisnadır).
ÇGYK her yıl en az 2 (iki) olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplantı yapmak ve aktif üye müracaatlarını cevaplamak ve değerlendirmek zorundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Genel Merkezine bildirilir. Alınan kararlar Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
ÇGYK toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 2 (iki) defa katılmayan üyelerin ÇGYK üyelikleri düşer. ÇGYK üyeliği düşenler bir sonraki dönem için ÇGYK'na aday adayı olamazlar.
Alt çalışma grupları: ÇGYK'ları gerekli hallerde alt çalışma grupları oluşturabilirler. ÇGYK başkanı tüm alt çalışma grupları'nın program yürütücü başkanıdır. Belirtilen alt gruplarda çalışmak isteyen üyeler, kendi içlerinde seçimle alt çalışma grubu program yürütücü ikinci başkanlarını seçerler. Alt çalışma gruplarının program yürütücü ikinci başkanları, ÇGYK başkanı'na çalışmalarında yardımcı olurlar. Alt çalışma grupları'nın aldığı kararlar ÇGYK onayından sonra yayımlanır. Alt çalışma gruplarının program yürütücü ikinci başkanları çalışmalarında Çalışma grubu yürütme kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun denetimi altında çalışırlar.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyelik koşulları ve işleyiş süreci

 • Adaylarn çalışma grubunun en az 3 (üç) yıl aktif üyesi olmak gerekir (Kuruluş dönemi istisnadır).
 • Akademik emeklilik yaşını (67) geçenler ve akademik emeklilik yaşına 3 yıldan az süresi kalanlar ÇGYK'na aday olamazlar.
 • Mevcut ÇGYK, aktif üyeler arasından, seçilme kriterlerine uyan ve seçimle en yüksek oyu alan 10 (on) üyeyi belirler ve dernek yönetim kurulu'na bildirir. Ayrıca aktif üye listesinde yer alan her üyenin aldığı oy miktarını oy sıralamasına göre tutanak ekinde sunar. ürkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği  Yönetim Kurulu bu 10 (on) aday arasından oy sıralamasına göre 5 (beş) üyeyi belirler. Belirlenen üyeler ÇGYK üyeleridir.
 • ÇGYK'nda görev alanlar, diğer birimlerde aynı sıfatla ÇGYK üyesi olarak görev alamazlar, ancak diğer birimlerde aktif üye olabilirler.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği  Yönetim Kurulu'nun ÇGYK üyelerini seçme kriterleri;

 • ÇGYK'larınca bildirilen 10 (on) aday dışında isim saptamaz.
 • Bir kişi birden fazla çalışma grubunda yürütme kurulu adayı olarak seçilmiş olabilir. Ancak, aday sadece bir çalışma grubunda ÇGYK'na atanabileceğinden, bu kişinin diğer çalışma grubundaki yeri iptal edilir ve oy sıralamasına sadık kalarak, takip eden üyeler ÇGYK üyesi olarak atanırlar. Birden fazla ÇGYK adayı listesine girenlerde, dernek yönetim kurulu tercih hakkını uygun göreceği bir birim için kullanır ya da adaydan tercih sıralaması yapmasını ister.
 • Bir çalışma grubu yürütme kuruluna bir klinikten en fazla iki kişi atanabilir. ÇGYK seçim sonuçlarına göre bir klinikten ikiden fazla aday 5 (beş) kişilik aday listesine girmiş ise, oy sıralamasına göre sırada yer alan diğer adaylar ÇGYK'na atanır 

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Aday Adayları seçim yöntemi

 • Dernek yönetim kurulunun kararına göre posta yoluyla, internet üzerinden (teknik altyapı hazır olursa) ya da çağrılı bir çalışma grubu toplantısı ile seçim yapılabilir.
 • Mevcut ÇGYK aktif üye listesini ve ÇGYK aday adaylarının listesini seçim tarihinden  en az 1 ay önce Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezine göndermelidir. Üye listesi antetli kağıtlarda hazırlanmalı, üyelerin tümünün aktif üyelik numaraları kaydedilmiş olmalıdır.  Onursal aktif üyelerin de aktif üyelik numaraları listede görülmelidir ve onursal aktif üye oldukları belirtilmelidir.
 • Yeni kurulan ve/veya aktif üye sayısı 15(on beş ve daha altında olan birimlerde yukarıdaki şartlar aranmaz. Aktif üyelerin tümü ÇGYK aday adayı olabilir.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği genel merkezi tüm çalışma gruplarının aktif üye sayısı kadar Genel Merkez kaşeli, zarflı ve numaralı oy pusulaları hazırlar.
 • Çalışma grubu sekreteri dernek yönetim kurulunca gönderilen oy pusulalarını seçim süreci ve kuralları anlatan bir bilgilendirme yazısı (aday adayları listesini de içeren) ve son teslim tarihini içeren bir zarf olarak aktif üyelere ulaştırır (elden imza karşılığı ya da güvenli bir posta kanalı ile belgeli olarak).
 • Birim Seçim Giderleri fatura karşılığında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezi tarafından karşılanır.
 • Oy pusulaları aday adayı olan aktif üye listesi'nden seçilecek 5 adayın adı ve aktif üye numaraları yazılarak doldurulur ve öngörülen süre geçirilmeksizin üye tarafından tercih edilen bir yöntem ile (elden imza karşılığı ya da güvenli bir posta kanalı ile belgeli olarak) çalışma grubu sekreteri'ne gönderilir.
 • Çalışma grubu başkanı ve sekreteri oy sıralamasına göre 'Seçim Sonuç Tutanağı hazırlar ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği genel merkezine gönderir.

Çalışma gruplarının yükümlülükleri

 • Çalışma grupları Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği'ne bağlı olup, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Ana Tüzüğü ve Yönergeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.
 • Birimler idari, yasal ve mali yönden tamamen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu ve bağlıdır.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur gerektiğinde maddi katkı sağlar.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği bünyesinde sadece Genel Merkeze bağlı çalışma grupları oluşturulur, şubeler düzeyinde çalışma grupları kurulamaz. Fakat, daha verimli ve organize çalışabilmek amacıyla, her bir Çalışma Grubu değişik şube ve şehirlerde birimler veya temsilcilikler oluşturabilir. Bu birimler veya temsilcilikler, Çalışma Grubu Yürütme Kurullarının denetimi altında görev yaparlar ve bulundukları kentlerde Yürütme Kurullarının kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler.
 • Çalışma grubu aktif Üyelerinin “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri” Dergisinde hakemlik görevleri olacaktır.
 • Birimin Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği bünyesinde gerçekleştirilecek Ulusal Kongre ve sempozyumlarda tebliğ ve poster özetlerini değerlendirmede hakemlik görevleri olacaktır.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Şubelerinin talepleri doğrultusunda bilimsel danışmanlık yaparlar.
 • Çalışma grubu bilimsel aktivitelerini ilgili Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Şubesi'nin kabulu ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Yönetim Kurulu'nun onayı ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Takvimli Ulusal Toplantılarında veya Şube Yerel Toplantılarında veya bunun dışındaki zamanlarda Satellit (uydu) toplantılar halinde düzenlerler.
 • Çalışma grupları aktif üyelerin de katılacağı ulusal projeler geliştirebilirler ve uluslararası projelerde yer almak için gerekli düzenlemeler yapabilirler.
 • Üyelerine, sempozyum, panel, konferans, seminer, kurs, uygulama ve staj gibi eğitim faaliyetleri düzenlerler, halka yönelik eğitim kursları vb düzenler.
 • Çalışma Grupları Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulunun izni ile konularıyla ilgili bilgilendirici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir.
 • Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler, çok merkezli araştırmaları projelendirir, ulusal veri tabanı oluşturur ve devamlılığını sağlarlar.
 • Çalışma grubu ilgi alanında aktivite gösteren diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmakla görevlidir.
 • Yurt dışındaki benzer amaçlı derneklerle yasalar çerçevesinde bilimsel ve sosyal ilişki kurar, üyelerinin bu kuruluşlara üye olmasını sağlarlar.
 • Çalışma alanı ile ilgili bilginin toplanması, yorumlanması ve yayılmasını sağlarlar, üyeler arasındaki bilimsel iletişimi güçlendirirler.
 • Kendi alanları ile ilgili ulusal politikalar oluşturur, raporlar hazırlarlar.

Çalışma gruplarının gelir ve giderleri

 • Çalışma Gruplarının gelir ve gider muhasebesi Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden çalışma grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği her yıl bütçesinden çalışma gruplarının temel gereksinimlerini (yazışmalar, posta vb) karşılamak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bir pay ayırır.
 • Çalışma Gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği adına yapılır. Denetim Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği saymanı aracılığıyla Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğindedir. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği adına toplanır ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na sunulmalıdır.

Çalışma gruplarının disiplini ve işleyiş prensipleri

 • Çalışma grubunun tabii üyelerinin ayrılması, üyelikten çıkarılması, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Ana Tüzüğü ve Yönergelerine göre düzenlenir.
 • Çalışma grupları, etkinlikleri gerçekleştirmek için kapsamlı bir dosya ile başvurarak Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'nun onayını almak durumundadır. Dernek Yönetim Kurulu, bu önerileri en kısa sürede yanıtlamak durumundadır.
 • Üyelik aidatı ve bilimsel yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan aktif üyelere yaptırım uygulanır ve bu kişiler ÇGYK'larında görev alamazlar.
 • Birim içerisindeki anlaşmazlıkların çözümünde birinci derecede yetkili ÇGYK'larıdır. Çözüm sağlanamaz ise itiraz Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'na yapılabilir.
 • ÇGYK toplantılarına mazeretsiz olarak 2 (iki) defadan fazla katılmayanların üyelikleri düşer, yerlerine yedek listedeki sırayla yeni ÇGYK üyesi atamaları yapılır. İki yılda 3 (üç) toplantıdan daha az toplantıya iştirak eden BYK Üyesi, bir sonraki dönemde BYK'na aday adayı olamaz.
 • Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her türlü döküman, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulunun onayı alındıktan ve yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirdikten sonra Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir, yayın hakkı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğine aittir.

Çalışma grubunun kapatılması
Çalışma grupları tüm aktivitelerinde dernek yönetim kuruluna karşı sorumludur. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yönetim kurulu ÇGYK'nu feshetme ve yenileme yetkisine sahiptir.
Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması yahut diğer sebepler ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliği'ne aykırı çalışan bir çalışma grubu yönetim kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu genel kurulu yapılarak yeni yönetim kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu'nca sürdürülür.
Kurulduktan itibaren 6 (altı) yıl içerisinde aktif üye sayısını 20'ye çıkaramayan çalışma grubu dernek yönetim kurulu kararı ile konusuna en yakın birime ilhak edilir ya da feshedilir.

Geçici madde
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan çalışma grubu yönetim kurulunun görevi ilk seçimli genel kurulda sona erer.

^Başa Dön