HUKUKSAL   DÜZENLEMELER
ÜYE GİRİŞ

Yeni Kullanıcı Kaydı

 E-Posta Adresiniz :


 Kullanıcı Şifreniz :
Şifrenizi mi Unuttunuz?
HUKUKSAL   DÜZENLEMELER

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı etkinlikler için kaçınılmaz olan özgürlüğe saygı göstermeyi üstlenir ... » devam

3/12/2003 tarihli ve 5013 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Biyoloji Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi"nin onaylanması ... » devam


MAHKEME KARARI
Kaplıcalar Yönetmeliği İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı


Danıştay 10. dairesi tarafından incelenen davada karara varılmış ve açıklanan kararda; '... kaplıcaların sağlık amaçlı tesisler olduğu, yönetmenliğin amacı ve dayanağı olan mevzuat hükümlerinde tabip bulundurmaya ilişkin hükümler dikkate alındığında; kaplıcalarda asgari bir tabibin bulunması yürütülen hizmetin gereği olup, lise düzeyinde sağlık eğitimi almış sağlık personelinin yeterli görülmesine ilişkin düzelemede HUKUKA VE HİZMET GEREKLERİNE UYARLIK BULUNMAMAKTADIR...' denilmiş ve '... en az lise düzeyinde sağlık eğitimi almış sağlık personeli...' ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.. » devam


   
   
Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'ne ilişkin Danıştay Kararı


8.3.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4. maddesinin; maddede rehabilitasyon ekibine ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına yer verilmediği... » devam


   
   
İzmir 3. İdare Mahkemesi


Pratisyen hekim olan davacının muayenesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı gerektiren faaliyetlerin durdurulması ve fizik tedavi modalitelerini içeren cihazların mühürlenmesine ilişikin 10.10.2003 gün ve ;... » devam


   
   
Ankara 7. İdare Mahkemesi


Doktor olan davacının Türkiye Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca 15 gün meslekten men cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 12.6.2004 gün ve 2004/3-4 sayılı kararın iptali istenilmektedir;... » devam


   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire


İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.11.2004 tarih ve E:2003/1618, K:2004/1540 sayılı kararın temyizenincelenerek bozulması istenilmektedir ;... » devam


   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Ana Bilim Dalına yapılan profesör atamasına ve aynı kişinin Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davada ;... » devam


   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doçent olarak görev yapan davacının ; .. .
» devam
   
   
T.C Van İdare Mahkemesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na Gülen MERT adlı kişinin profesör olarak atanmasının ... » devam
   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire


Danıştay 10.Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin bulunan 11.05.2007 tarihli E.2006:7796 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir. » devam


   
   Danıştay 10.Dairesi’nin 11.05.2007 tarih ve E.2006/7796 sayılı yürütmeyi durdurma istemimizin reddine ilişkin kararının itirazen yapılacak inceleme sonucunda kaldırılması ile yürütmenin durdurulması isteğimizin kabulüne karar verilmesi istemidir. » devam


   
   
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdüğürlüğü


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdüğürlüğünce 2006/104 sayılı Genelgenin Ek-4 sayılı Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari Personel Listesinin Tıp Merkezi ile Özel Dal Merkezi ara başlıkları altında fizik tedavi ve rehabilitasyon dal merkezinde... » devam

   
   
Ayakta teşhis ve tedavi yapan sağlık kuruluşları hakkında yönetmenlik kapsamında bir sağlık kuruluşu açılmak istendiğinde, söz konusu Yönetmenlikte belirtilen... » devam

   
   
Fizik tedavi ve rehabilitasyon özel dal merkezlerinde çalıştırılması zorunlu tutulan uygulayıcı mesleki personel içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon teknisyenlerinin bulunup bulunmayacağı konusunda bilgi verilmesi istemidir. » devam

   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire

Esas No  : 2006/5487
Karar No : 2007/5876

Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız.

   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire

Esas No  : 2006/3893
Karar No : 2007/5882

Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız.

   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire

Esas No  : 2005/787
Karar No : 2007/3871

İşlemin Özeti :
24.7.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği'nin 9.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 6. maddesiyle değişik 14. maddesinin (a) bendinde yer alan "... veya tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim veya sertifika almış hekimler" düzenlemesi ile bu... » devam

   
   

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı  :
Konu : Görüş Talebi
25.07.05 / 5879

Özel hastanede tam gün esasına göre çalışan bir uzman hekimin aynı zamanda muayene açmasını engel bir durum bulunup bulunmadığına ilişkin görüş bildirilmesi talep konusu edilen ... » devam
   
   

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı  :
Konu : Özel hastanede çalışan doktorların muayenehane açması hakkında

İlgi: Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.09.2005 tarih ve 17667 sayılı yazısı ... » devam
   
   
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan ve özel muayenehanesi bulunan davacının Balıklı Rum Hastanesinde çalışmak için yaptığı başvurunun ... » devam
   
   
Temyizi incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden ... » devam
   
   

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabiltasyon Anabilim Dalı
Samanpazarı / Ankara

Sayı  : B100TSH0150008
Konu : Fizyoterapistler
09.05.02 / 7376

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehebilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanlığınca, doğrudan Bakanlığımıza yazılmış olan 04.03.2002 tarihi ve 91 sayılı yazılarında; ... » devam
   
   

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabiltasyon Anabilim Dalı
Samanpazarı / Ankara

Sayı  : B100THG0100005-5370-4910
07.03.02 / 4471

İLGİ :
a) Emekli sandığı genel müdürlüğünün 28.01.2002 tarih ve 5020 sayılı yazısı
b) F.T.R. Uzm. Der. nin 28.01.2002 tarih ve 84 sayılı yazısı
... » devam
   
   
   
T.C Danıştay Sekizinci Daire

Esas No  : 2003/3318
Karar No : 2003/5880

İşlemin Özeti :
Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon Anabilim Dalında Doçent olarak görev yapan davacının, 24.09.2002 gün ve 7/103 sayılı karar ile kabul edilip, 28.11.2002 günlü gazetede ilanda Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rahabilitasyon Ana Bilim Dalında ki profesör alımına ilişkin (b) başlığındaki, Tıp Fakültesi Mezunu olma ibaresinin iptali istemiyle açılan ... » devam

   
   
T.C İzmir 2. İdare Mahkemesi

Esas No  : 2001/501
Karar No : 2002/415

Davanın Özeti:
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu2nun fizik tedavi ve rahabilitasyon yapılan ünitelerinde, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzman Hekimi olmaksızın tedavi yapılması işlemine son verilmesi ve ilgili ünitede Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Hekiminin görevlendirilmesine yönelik başvurunun reddedilmiş sayılmasına ilişkin ... » devam

   
   
T.C. Eskişehir İdare Mahkemesi

Esas No : 2001/724
Karar No : 2001/1442

Davanın Özeti:
Davacılar, Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon tedavisi yapılan ünitelerde, Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzman hekimi olmaksızın tedavi yapılması işlemine son verilmesi ve ilgili ünitede yeteri kadar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekiminin ... » devam

   
   
T.C Danıştay Onuncu Daire

Esas No : 2003/3053
Karar No : 2003/4046

İşlemin Özeti:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi yapılan ünitelerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi olmaksızın tedavi yapılması işlemine son verilmesi ve bu ünitelerde yeteri kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin görevlendirilmesi istemiyle davalı idareye... » devam

   
   
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.EMS.0 16.01.02/67848

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanlığı adına sandığımıza gönderilen 05.12.2003 tarihli dilekçe incelenmiştir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonhizmeti veren ve bünyelerinde branş hekimleri bulunduran poliklinik, tıp merkezi, özel dal merkezi ve hastaneler ile sözleşme yapılmaması gibi bir durum söz konusu değildir... » devam

   
   
T.C. Danıştay Onuncu Daire

Esas No : 2003/3813

Türk Milleti Adına
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
Danıştay Dava Daireleri ile idari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararrın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise, adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.
... » devam

   
   
T.C. Danıştay Onuncu Daire

Esas No : 2002/6997

Türk Milleti Adına
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, temyizen incelenen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden istemin reddine 10.12.2002 tarihinde... » devam

   
   
T.C. Danıştay Sekizinci Daire

Esas No : 2002/3865
Karar No : 2005/1213

Davanın Özeti:
19.06.2002 gün ve 24790 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık tüzüğüne ekli uzmanlık ana ve yan dalları gösteren çizelgede, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana dalında Algoloji, Geriatri ve Spor hekimliği yan dallarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; hukukta aykırı olduğu söz konusu yan dalların yabancı ülkelerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana dalına bağlı olduğu
... » devam

   
   
T.C. Danıştay Onuncu Daire

Esas No : 2006/5487

Davanın Özeti:
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarasından yayımlanan 1.9.2006 tarih ve 16681 sayılı Genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
... » devam